Descrierea unitații de învățământ

 

 

 

FOTOGRAFII ALE SPATIULUI IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATEA LA CLASA PREGATITOARE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

 • Instituţie de învăţământ particular pe trei departamente (preşcolar, primar, gimnazial) acreditată prin ordinul M.E.C.T. Nr. 3987/13.05.2008

 • ATESTATUL ARACIP nr. 3565 / 16.12.2014 privind nivelul educației oferite de către Școala Gimnazială Sfântul Iacob”-nivelul preșcolar, primar, gimnazial, raportat la indicatorii de performanță din standardele de referință evaluate (standardele de calitate) în urma evaluării externe periodice din iunie 2013.

R ESURSE UMANE

Conducerea:

Director spiritual: Sister Kathleen Murphy

Director executiv: Prof. Căţoiu Claudiu Constantin

 

r r

Cadre didactice

Prof.înv.primar DUŢĂ CRISTINA GABRIELA (grad didactic I) – Clasa pregatitoare S (2019-2020)

Prof.înv.primar SITARU CLARA MARIANA (grad didactic I) - Clasa I S (2020-2021)

Prof.înv.primar BABUCIU ROXANA ELENA (grad didactic DEF.) – Clasa pregatitoare i (2019-2020)

Prof.înv.primar TUDOSIE ELENA (grad didactic I) - Clasa I i (2020-2021)


DOTAREA MATERIALǍ

- 5 săli de grupă pentru învățământul preșcolar

- 10 săli de clasă pentru învățământul primar

- 8 săli de clasă pentru învățământul gimnazial

- Cabinet de Matematică/Educaţie tehnologică

- Laborator Fizică/Chimie/Biologie

- Cabinetul de Informatică

- Cabinetul de Arte (Educaţie muzicală/Educaţie plastică)

- Cabinetul de Limba engleză/Limba franceză

- Cabinetul de consiliere psihopedagogică

- Sala de sport: teren de minibaschet

- Terenul de sport: teren de baschet la dimensiuni regulamentare, teren de minifotbal cu gazon natural, pistă de alergări, groapă cu nisip pentru sărituri, spaţiu de joacă pentru preşcolari

- Sala de joacă pentru preşcolari

- Biblioteca

- Capela

- Cabinet metodic

- Cancelaria

- Cabinet C.E.A.C.

- Sală pentru activităţi educative şi cultural – artisticerr

Pentru anul şcolar 2018-2019 Şcoala Gimnazială „Sfântul Iacob” vă propune următoarea ofertă educaţională:

Învăţământ preşcolar:

 • 1 grupă mică (23 locuri)

 • 2 grupă mijlocii (40 locuri)

 • 2 grupe mari (50 locuri)

Î nvăţământ primar:

 • 2 clase pregatitoare (50 locuri)

 • 2 clase I (40 locuri)

 • 2 clase a II-a (42 locuri)

 • 3 clase a III-a (38 locuri)

 • 2 clase a IV-a (55 locuri)

Învăţământ gimnazial:

 • 2 clase a V-a (56 locuri)

 • 2 clase a VI-a (38 locuri)

 • 2 clase a VII-a (46 locuri)

 • 2 clase a VIII-a (50 locuri)r

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVELE PROCESULUI EDUCAŢIONAL AL ŞCOLII GIMNAZIALE “SFÂNTUL IACOB”

 • Să creeze un mediu de instruire bazat pe fundamentele creştine, pe respect reciproc şi pe  principii democratice, care să-l aibe în centru pe Cristos.

 • Să încurajeze fiecare membru al comunităţii şcolare să crească în relaţie personală cu Dumnezeu şi cu cei din jur, să îşi cunoască adevărata valoare şi să facă totul pentru a-şi atinge potenţialul maxim .

 • Să pregătească indivizi dispuşi să se instruiască toată viaţa.

 • Să asigure o dobândire reală de către toţi copiii a deprinderilor: cognitive, artistice, etice şi practice.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL IACOB” PUNE LA DISPOZIŢIA BENEFICIARILOR SĂI

 • Cursuri ce au la bază Curriculum Naţional.

 • Educaţie în spiritul valorilor creștine: familia, demnitatea și libertatea persoanei, binele comun;

 • Studiul intensiv al limbilor moderne (lb. engleză și lb. franceză);

 • Abordarea personalizată a învățării, în funcție de stilul de învățare;

 • Discipline opționale practice alese de părinți și copii, pentru copii;

 • Respect pentru toți copiii prin siguranță, disciplină, seriozitate și corectitudine;

 • Performanță, exigență dar și apropiere de sufletul copilului;

 • Obiectivitate, afecțiune și înțelegere pentru copii;

 • Cadre didactice cu vastă experiență profesională, dedicate total meseriei de dascăl;

 • Menținerea unui dialog permanent cu familia, bazat pe respect și înțelegere reciprocă;

 • Standarde înalte privind dezvoltarea intelectuală, morală și spirituală a copilului;

 • O școală incluzivă;

 • Ore asistate de calculator, video-proiecţii, vizând creşterea caracterului interactiv şi a creativităţii lecţiilor, precum şi a dobândirii deprinderilor de utilizare a tehnologiei informaţiei în diferite activităţi.

 • Ore de pregătire suplimentară pentru Examenele Naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare.

 • Gamă diversificată de activităţi socio-culturale, menite să-l ajute pe copil să se integreze cât mai uşor în societate şi să facă faţă exigenţelor acesteia.

 • Club sportiv cu accent pe dezvoltarea armonioasă a elevilor.

 • Carte de vizită valoroasă în privinţa performanţelor elevilor la examene, olimpiade şi concursuri.

 • Numeroase proiecte şi programe comunitare în slujba elevilor şi cadrelor didactice.

 • Abordare educaţională care răspunde mult mai bine noilor exigenţe ale societăţii, privind tânărul în întreaga sa personalitate, cu toate plusurile şi minusurile sale, vizând valorizarea şi dezvoltarea lui complexă.

 • Oferă şansa fiecărui copil să fie considerat şi tratat drept o personalitate unică, demnă de respect.

 • Adaptează demersul educativ la categoriile de vârstă, etapele de dezvoltare psihică a copilului, specificul clasei şi personalităţii fiecărui copil.

 • Eventualele greşeli sunt corectate în scopul cunoaşterii şi autoevaluării.

 • Oferă o educaţie centrată pe copil, învăţarea fiind individualizată, fiecare copil lucrează în stilul şi ritmul propriu, susţinând în egală măsură, formarea personalităţii individului şi performanţa acestuia.

 •  Aceeaşi programă şcolară cu aceleaşi conţinuturi, abordată într-o manieră mai accesibilă şi dinamică, elevul devine participant activ la actul învăţării.

 •  Cadrele didactice colaborează permanent cu toţi copiii, încurajând strategiile de gândire ale acestora, dezvoltând iniţiativa şi autonomia.

 • Părinţii sunt consideraţi primii învăţători ai copiilor, relaţia părinte-şcoală este permanentă şi se bazează pe încredere.

 • Existenţa Programului „ŞCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”, venind astfel în sprijinul elevilor în ceea ce priveşte temele şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare (1 grupă pentru elevii claselor pregătitoare, 1 grupă pentru elevii claselor I-IV, 1 grupă pentru elevii claselor V-VIII).

 • Evaluarea este continuă, multidimensională, valorificând punctele forte ale fiecăruia.

 • Fiecare educabil este ajutat să devină ceea ce este capabil să fie.

 • Într-un program variat, copilul este învăţat cum să înveţe pe termen lung.

 • Atmosferă familială, un mediu fericit şi sigur pentru dezvoltarea copilului.

 • Un model educaţional menit să aducă individul la statutul de gânditor activ şi creativ, apt pentru o lume a competenţei şi competiţiei.

 • Un sistem de proceduri interne bine reglementat, vizând asigurarea unor standarde înalte de pregătire şi a unor parametri înalţi de securitate a elevilor.

 • Respectarea libertăţii de credinţă a fiecărui elev.

 • Bază tehnico-materială modernă cu multe facilităţi.

 • Spaţiul clasei este personalizat, creindu-se un mediu de explorare, investigare, soluţionare de probleme în grup, dialogare eficientă.

 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - (clasa pregătitoare – clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.

2.Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare

3.Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute.

4.Redactarea de mesaje simple în diverse situaţii de comunicare.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Cultivarea încrederii în posibilitățile proprii de comunicare.

 • Dezvoltarea modelului de comunicare într-o manieră sincretică, integrată.

 • Abordarea conținuturilor într-un mod transdisciplinar, integrat.

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (LIMBA ENGLEZĂ) - (clasa pregătitoare– clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1.Receptarea de mesaje orale simple.

2.Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală.

3.Receptarea de mesaje scrise simple.

4.Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Implementarea la elevi a unor tehnici şi metode de învăţare specifice limbilor străine în general pentru a le asigura acestora capacitatea de a se adapta cu uşurinţă la cerinţele de învăţare a oricărei limbi.

 • Dezvoltarea interesului pentru limbile străine privite din perspectiva unei responsabilităţi faţă de moştenirea lingvistică a Europei şi faţă de nevoia de schimburi comunicaţionale şi formaţionale la nivel european şi internaţional.

 • Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală prin intermediul limbilor străine.

RELIGIE(CULTUL ORTODOX) - (clasa pregătitoare – clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1.Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale.

2.Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar,în acord cu valorile religioase.

3.Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului.

 • Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase.

 • Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei bisericii.

 • Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios.

 • Educarea atitudinilor de acceptare, întelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri .

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI - (clasa pregătitoare – clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1.Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare.

2.Localizarea şi relaţionarea unor elemente geometrice în spaţiul înconjurător.

3.Manifestarea curiozităţii pentru fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat.

4.Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică.

5.Sortarea şi reprezentarea unor date în scopul rezolvării de probleme.

6.Utilizarea unor etaloane neconvenţionale pentru măsurări şi estimări.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Asigurarea unui mediu stimulativ pentru prograsul în ritm propriu și interacțiunea cu mediul din care fac parte.

 • Contextualizarea învățării matematicii prin referire la mediul înconjurător, fapt ce sporește profunzimea înțelegerii conceptelor și a procedeelor utilizate, precum și armonizarea matematicii cu științele naturii.

 • Învățarea prin descoperire pornind de la un suport vizual.

 • Utilizarea elementelor ludice din universul apropiat, familiar copiilor ținând cont de interesele copiilor și preocupările lor.

 • Abordarea integrată a conceptelor specifice matematicii cu cele ale științelor naturii.

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE - (clasa pregătitoare – clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare.

2.Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Abordarea integrată a desenului, picturii, modelajului, graficii, artei decorative etc. cu cu lucrul manual.

 • Încurajarea inițiativei și a libertății de exprimare prin limbaj vizual, educând totodata gustul pentru frumos al copilului.

 • Centrarea activităților pe dezvoltarea gândirii și a comunicării interumane extraverbale prin imagine și prin trăiri artistice.

MUZICĂ ȘI MIȘCARE - (clasa pregătitoare – clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical.

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei.

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Aprecierea pozitivă a tuturor copiilor și a posibilităților lor de exprimare prin muzică și mișcare.

 • Exprimarea liberă în contactul cu muzica, încurajarea dezvoltării (în mod creativ) prin mișcare.

DEZVOLTARE PERSONALĂ - (clasa pregătitoare – clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1.Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

2.Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi.

3.Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Pregătirea adcvată pentru cel mai bun start în viață.

 • Identificarea intereselor și aptitudinilor personale ale copiilor.

 • Integrarea copiilor cu dificultăți de orice natură.

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - (clasa pregătitoare – clasa I)

COMPETENȚE GENERALE DESPRINSE DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ:

1.Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase.

2.Exersarea deprinderilor şi a calităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală.

3.Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizatesau spontane.

COMPETENȚE GENERALE SPECIFICE ȘCOLII NOASTRE:

 • Favorizarea socializării copiilor şi elevilor.

 • Creşterea numărului de practicanţi ai sportului de performanţă si îndrumarea spre una sau mai multe discipline sportive.

 • Cultivarea în rândul copiilor şi elevilor a spiritului de fair-play .

 • Dezvoltarea spiritului de echipa şi de competiţie prin participarea  la competitiile organizate la nivelul scolii dar si extrascolare.

 • Crearea obişnuinţei de practicare independentă a exercitiului fizic si a miscarii sub toate formele.

 • Dezvoltarea spiritului de emulaţie în rândul copiilor şi elevilor.

 • Atragerea şi implicarea factorilor de decizie ai administraţiei locale, a altor persoane fizice sau juridice, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi competiţiilor sportive şcolare.

DISCIPLINE OPŢIONALE:

 •   Clasa pregatitoare

Prietenul meu, calculatorul

Pledoarie pentru armonie


 • Clasa I

Prietenul meu, calculatorul

 

 • Paleta activităţilor opţionale poate fi îmbogăţită la propunerea comitetelor de părinţi!

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

 • Clasa pregatitoare

Limba engleză

Cursuri de șah

Cursuri de dans modern / clasic

Cursuri de dansuri populare
 • Clasa I

Limba engleză

Curs de șah

Cursuri de dans modern / clasic

Cursuri de dansuri populare

 • Paleta activităţilor extracurriculare poate fi îmbogăţită la propunerea comitetelor de părinţi!


 • Oferim posibilitatea părinților de a opta pentru Programul „ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ”, organizat în intervalul orar 12.00 – 16.00, pe două grupe:

  • o grupă pentru clasele pregătitoare – 12 locuri

  • o grupă pentru clasele I-IV – 12 locuricopyright © 2013 - Școala Gimnaziala "Sfântul Iacob"